Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności

Izabela Heropolitańska – wieloletni pracownik Banku Polska Kasa Opieki S.A.; wykładowca w Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów, ICC Polska, Bankowym Ośrodku Doradztwa i Edukacji, Akademii Wiedzy Użytecznej na studiach podyplomowych na SGH i na Uczelni Łazarskiego oraz w wielu bankach i innych instytucjach; członek zarządu Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego; arbiter Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawca i konsultant z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń; autorka i współautorka ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości.

W książce omówiono wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności: osobiste, takie jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności, oraz rzeczowe, w tym hipotekę, zastaw rejestrowy i zwykły na rzeczach ruchomych oraz przewłaszczenie. Uwzględnione zostały także zabezpieczenia rzadziej stosowane, np. zastaw na prawach, oraz mniej znane – zabezpieczenia finansowe czy oświadczenie patronackie.

 

Publikacja została podzielona na części:

  • pierwszą – w której przedstawiono całościowo teorię dotyczącą prawnych zabezpieczeń zapłaty wierzytelności oraz problemy, jakie wynikają w praktyce przy ich stosowaniu, jak również omówiono zalety i wady poszczególnych zabezpieczeń;
  • drugą, w której zostały zamieszczone wzory umów i dokumentów z wyjaśnieniami do nich oraz z przykładowymi propozycjami zapisów poszczególnych fragmentów w zależności od rodzaju wierzytelności, przedmiotu zabezpieczenia, osoby, która zabezpieczenie ustanawia, oraz na rzecz której jest ono ustanawiane;
  • trzecią – zawierającą bogatą literaturę i wybór tez najważniejszych orzeczeń sądów cywilnych i administracyjnych dotyczących poszczególnych rodzajów zabezpieczeń.
Książka jest skierowana do osób zajmujących się udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, sprzedających towary i usługi w tzw. kredycie kupieckim, uczestniczących w transakcjach faktoringowych, leasingowych oraz związanych z emisją obligacji.

Wzory pism zawarte w publikacji są dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony: www.wzory-zabezpieczenia-wierzytelnosci.wolterskluwer.pl – po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb.

 

    

     Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.