Strona główna » Spis treści

Spis treści

Spis treści
Wykaz skrótów

Część I. Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności


Rozdział 1. Rodzaje prawnych zabezpieczeń zapłaty wierzytelności


1. Zagadnienia wstępne
1.1. Zabezpieczenie wierzytelności
1.2. Szczególne przepisy dotyczące banków
1.2.1. Dopuszczalność udzielenia przez bank kredytu bez prawnego zabezpieczenia
1.2.2. Udzielenie kredytu osobie nieposiadającej zdolności kredytowej
1.3. Szczególne przepisy dotyczące obligacji
1.4. Prawne zabezpieczenia w przypadku konsorcjum
1.5. Podział prawnych zabezpieczeń
1.6. Nadmierne lub zbyteczne zabezpieczenie (nadzabezpieczenie)
2. Wybór formy zabezpieczenia
2.1. Kryteria stosowane przez wierzyciela przy wyborze formy zabezpieczenia
2.2. Wierzytelność
2.2.1. Pojęcie wierzytelności
2.2.2. Rodzaje wierzytelności
2.2.2.1. Wierzytelności pieniężne
2.2.2.2. Wierzytelność główna i uboczna
2.2.2.3. Wierzytelność istniejąca i przyszła
2.2.2.4. Wierzytelność przedawniona
2.3. Termin spłaty długu
2.4. Status prawny dłużnika
2.5. Ryzyko wierzyciela
2.6. Przewidywany nakład pracy i koszt zabezpieczenia
2.7. Realna możliwość zaspokojenia roszczeń wierzyciela
3. Osoba ustanawiająca zabezpieczenie
3.1. Oznaczenie osoby ustanawiającej zabezpieczenie
3.2. Osoby uprawnione do podpisywania się w imieniu osoby ustanawiającej zabezpieczenie
3.3. Podpisy
4. Obowiązki i uprawnienia wierzyciela związane z przyjęciem prawnego zabezpieczenia wierzytelności
4.1. Obowiązki wierzyciela
4.2. Prawa wierzyciela
4.3. Prawa i obowiązki wierzyciela będącego bankiem
5. Zaspokojenie roszczeń wierzyciela z przyjętych zabezpieczeń
6. Wygaśnięcie zabezpieczenia
6.1. Zagadnienia ogólne
6.2. Zwolnienie z długu (art. 508 k.c.)
6.3. Umorzenie zobowiązania
6.4. Rozwiązanie umowy
6.5. Świadczenie w miejsce wykonania (art. 453 k.c.)
6.6. Potrącenie
6.6.1. Potrącenie na podstawie art. 498–505 k.c.
6.6.2. Potrącenie bankowe (art. 93 ust. 2 pr. bank.)
6.7. Odnowienie (art. 506–507 k.c.)
6.8. Przejęcie długu (art. 519–525 k.c.)
6.9. Złożenie do depozytu sądowego


Rozdział 2. Zabezpieczenia wekslowe
1. Wstęp
2. Weksel in blanco
2.1. Definicja weksla in blanco
2.2. Warunki przyjęcia weksla własnego in blanco na zabezpieczenie zapłaty wierzytelności
2.3. Ilość weksli in blanco
2.4. Elementy weksla własnego in blanco
2.4.1. Podpis wystawcy weksla
2.4.1.1. Wystawca weksla
2.4.1.2. Forma podpisu wystawcy weksla
2.4.1.3. Pełnomocnik
2.4.1.4. Podpisy w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
2.4.1.5. Skutki podpisania weksla przez osoby nieumocowane
2.4.1.6. Skutki nieautentyczności podpisu wystawcy
2.4.1.7. Zamiar zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
2.4.2. Pozostałe elementy weksla własnego in blanco
2.4.3. Weksel in blanco emitenta obligacji
2.4.4. Weksel in blanco przy transakcjach faktoringowych
2.4.4.1. Weksel kaucyjny in blanco
2.4.4.2. Weksel in blanco wystawiony przez dłużnika faktoringowego
2.4.4.3. Weksel trasowany in blanco
2.4.4.4. Weksel in blanco przyjmowany na zabezpieczenie wierzytelności skupowanej w ramach linii faktoringu
2.4.5. Weksel in blanco przy transakcjach forfaitingowych
2.4.5.1. Weksel kaucyjny in blanco forfetysty
2.4.5.2. Weksel in blanco wystawiony przez dłużnika forfaitingowego
2.4.6. Weksel in blanco przy konsorcjum
2.4.7. Weksel in blanco konsumenta
2.5. Deklaracja wystawcy do weksla własnego in blanco
2.5.1. Pojęcie deklaracji wekslowej
2.5.2. Treść deklaracji wekslowej
2.5.3. Zmiana treści wierzytelności zabezpieczonej wekslem in blanco
2.6. Uzupełnienie weksla in blanco
2.6.1. Uprawnienie do uzupełnienia weksla in blanco
2.6.2. Elementy weksla własnego
2.6.2.1. Elementy wymagane dla ważności weksla własnego
2.6.2.2. Nazwa „weksel"
2.6.2.3. Przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej
2.6.2.4. Oznaczenie terminu płatności
2.6.2.5. Oznaczenie miejsca płatności
2.6.2.6. Nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana
2.6.2.7. Oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla
2.6.3. Niewłaściwe uzupełnienie weksla
2.6.3.1. Uzupełnienie weksla niezgodnie z przepisami ustawy – Prawo wekslowe
2.6.3.2. Uzupełnienie weksla niezgodnie z zawartym porozumieniem
2.6.4. Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej wekslem
2.6.5. Zwolnienie wystawcy weksla z długu podstawowego
2.6.6. Upadłość wystawcy weksla własnego in blanco przed uzupełnieniem weksla
2.6.7. Upadłość posiadacza weksla własnego in blanco przed uzupełnieniem weksla
2.7. Przeniesienie weksla in blanco
2.8. Weksel gwarancyjny trasowany in blanco
2.9. Weksel kaucyjny in blanco
3. Indos
4. Poręczenie wekslowe (awal) (art. 30–32 pr. weksl.)
4.1. Definicja poręczenia wekslowego
4.2. Poręczyciel wekslowy (awalista)
4.3. Forma poręczenia wekslowego
4.3.1. Miejsce poręczenia wekslowego
4.3.2. Treść poręczenia wekslowego
4.3.3. Osoba, za którą poręczenie wekslowe jest udzielane
4.3.4. Data i miejsce udzielenia poręczenia wekslowego
4.3.5. Granice poręczenia wekslowego
4.4. Poręczenie na wekslu in blanco
4.4.1. Forma poręczenia wekslowego
4.4.2. Deklaracja poręczyciela do weksla in blanco
4.4.3. Deklaracja poręczyciela do weksla in blanco jako poręczenie cywilne
4.5. Zakres odpowiedzialności poręczyciela wekslowego
4.6. Uzupełnienie weksla in blanco po ogłoszeniu upadłości wystawcy lub poręczyciela wekslowego
5. Zastaw na wekslu (art. 19 pr. weksl.)
6. Dochodzenie przez wierzyciela roszczeń z weksla
6.1. Zwrotne poszukiwanie
6.2. Uprawnienia osoby spłacającej zobowiązanie zabezpieczone wekslem in blanco lub sumę wekslową


Rozdział 3. Zabezpieczenia czekowe


Rozdział 4. Poręczenie (art. 876–887 k.c.)
1. Pojęcie poręczenia
2. Przedmiot poręczenia
3. Poręczyciel
3.1. Zagadnienia wstępne
3.2. Udzielenie poręczenia przez osobę fi zyczną
3.2.1. Zgoda małżonka na udzielenie poręczenia
3.2.2. Pełnomocnictwo do udzielenia poręczenia
3.2.3. Udzielenie poręczenia przez małoletniego
3.3. Udzielenie poręczenia przez osoby prawne i niemające osobowości prawnej spółki prawa handlowego
3.3.1. Ogólne zasady
3.3.2. Udzielanie poręczeń przez jednostki samorządu terytorialnego
3.3.3. Udzielanie poręczeń przez banki
4. Poręczony
5. Rodzaje poręczenia
5.1. Poręczenie za spłatę całości lub części zobowiązania
5.1.1. Poręczenie za spłatę całości zobowiązania
5.1.2. Poręczenie za spłatę części zobowiązania
5.2. Poręczenie za kilka zobowiązań
5.3. Poręczenie terminowe i bezterminowe
5.4. Poręczenie za dług istniejący i przyszły
5.4.1. Poręczenie za dług przyszły
5.4.1.1. Poręczenie za dług przyszły na podstawie kodeksu cywilnego
5.4.1.2. Deklaracja do weksla in blanco jako poręczenie za dług przyszły
5.4.2. Poręczenie za dług istniejący
5.5. Poręczenie za dług warunkowy
5.6. Poręczenie za zobowiązanie wymagalne
5.7. Podporęczenie
5.8. Poręczenie za dług zwrotny
5.9. Poręczenie za dług przedawniony
6. Zabezpieczenie poręczeniem obligacji, faktoringu i forfaitingu
6.1. Zabezpieczenie obligacji
6.2. Poręczenie przy faktoringu
6.3. Poręczenie przy forfaitingu
7. Poręczenie przy konsorcjum
8. Forma i treść umowy poręczenia
8.1. Forma poręczenia
8.2. Treść poręczenia
8.3. Odpłatność poręczenia
9. Zakres odpowiedzialności poręczyciela
9.1. Akcesoryjność poręczenia
9.2. Zmiana zakresu odpowiedzialności poręczyciela
9.3. Wysokość zobowiązania poręczyciela
9.4. Solidarna lub subsydiarna odpowiedzialność poręczyciela
9.5. Wielość poręczycieli
9.6. Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika
9.7. Odpowiedzialność poręczyciela w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika
10. Wygaśnięcie zobowiązania poręczyciela
11. Zarzuty przysługujące poręczycielowi przeciwko wierzycielowi
12. Obowiązki wierzyciela wynikające z umowy poręczenia
12.1. Zawiadomienie poręczyciela o opóźnieniu w spełnieniu długu głównego
12.2. Zachowanie innych zabezpieczeń i środków dowodowych
12.3. Wydanie dokumentów związanych z udzieleniem poręczenia
12.4. Obowiązki banku -wierzyciela
13. Dochodzenie przez wierzyciela roszczeń od poręczyciela
13.1. Zakres odpowiedzialności poręczyciela
13.2. Tryb dochodzenia roszczeń od poręczyciela
13.3. Spłata długu przez poręczyciela
14. Różnice pomiędzy poręczeniem a poręczeniem wekslowym


Rozdział 5. Zlecenie udzielenia kredytu


Rozdział 6. Gwarancje bankowe
1. Pojęcie gwarancji bankowej
2. Przedmiot gwarancji
3. Strony i uczestnicy stosunku gwarancji bankowej
3.1. Zleceniodawca
3.2. Gwarant
3.3. Benefi cjent gwarancji
3.3.1. Beneficjent pierwotny i wtórny
3.3.2. Beneficjent gwarancji zabezpieczającej obligacje
4. Forma i treść gwarancji
4.1. Forma gwarancji
4.2. Treść gwarancji bankowej
5. Rodzaje gwarancji bankowych
5.1. Gwarancje bankowe przyjmowane na zabezpieczenie wierzytelności
5.2. Gwarancja spłaty kredytu lub pożyczki
5.3. Gwarancja dobrego wykonania umowy
5.3.1. Gwarancja
5.3.2. Przelew wierzytelności z gwarancji
5.4. Gwarancja zwrotu zaliczki
5.4.1. Gwarancja
5.4.2. Przelew wierzytelności z gwarancji
5.5. Gwarancja zapłaty
5.5.1. Rodzaje gwarancji zapłaty
5.5.2. Gwarancja zabezpieczająca zapłatę należności za nabyte towary i usługi
5.5.3. Gwarancja zapłaty rat leasingowych
5.5.3.1. Gwarancja
5.5.3.2. Przelew wierzytelności z gwarancji
5.6. Gwarancja przetargowa (wadialna)
5.6.1. Wprowadzenie
5.6.2. Gwarancja przetargowa (wadialna) dotycząca przetargu organizowanego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego
5.6.3. Gwarancja przetargowa wnoszona jako wadium
przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego
5.7. Potwierdzenie gwarancji, regwarancja oraz przyrzeczenie udzielenia gwarancji
5.7.1. Potwierdzenie gwarancji
5.7.2. Regwarancja
5.7.3. Przyrzeczenie udzielenia gwarancji
6. Zakres odpowiedzialności gwaranta
6.1. Abstrakcyjność gwarancji
6.2. Roszczenie z gwarancji
6.3. Wielość gwarantów
6.4. Odpowiedzialność gwaranta w przypadku ogłoszenia upadłości zleceniodawcy
7. Wygaśnięcie zobowiązania gwaranta
8. Zmiana treści gwarancji
9. Różnice między poręczeniem a gwarancją


Rozdział 7. Gwarancje ubezpieczeniowe


Rozdział 8. Akredytywa zabezpieczająca (art. 85 pr. bank.)


Rozdział 9. Gwarancje i poręczenia udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne
1. Gwarancje i poręczenia udzielane na podstawie ustawy z 8.05.1997 r.
1.1. Zasady ogólne
1.2. Poręczenia i gwarancje spłaty kredytu (art. 2b–9 u.p.g.)
1.3. Poręczenia i gwarancje wykonania zobowiązań wynikających z obligacji (art. 12–17 u.p.g.)
1.4. Udzielanie poręczeń i gwarancji przez niektóre osoby prawne (art. 32–34 u.p.g.)
1.5. Udzielanie poręczeń i gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego (art. 34a–34d u.p.g.)
2. Udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów


Rozdział 10. Gwarancje udzielane przez Skarb Państwa jako wsparcie instytucjom finansowym


Rozdział 11. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią (art. 391 k.c.)


Rozdział 12. Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.)


Rozdział 13. Przystąpienie do długu
1. Umowne przystąpienie do długu
1.1. Pojęcie przystąpienia do długu
1.2. Forma przystąpienia do długu
1.3. Przystępujący do długu
1.4. Zakres odpowiedzialności przystępującego do długu
1.5. Odpowiedzialność przystępującego do długu w przypadku upadłości dłużnika
1.6. Odpowiedzialność przystępującego do długu w przypadku prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego
1.7. Spłata długu przez przystępującego do długu
1.8. Dochodzenie przez wierzyciela roszczeń od przystępującego do długu
1.9. Wygaśnięcie zobowiązania przystępującego do długu
2. Ustawowe przystąpienie do długu


Rozdział 14. Oświadczenie patronackie (list intencyjny)
1. Pojęcie oświadczenia patronackiego
2. Oświadczenie patronackie miękkie
3. Oświadczenie patronackie twarde


Rozdział 15. Przejęcie długu (art. 519–525 k.c.)
1. Warunki przejęcia długu
2. Umowa o przejęcie długu
2.1. Forma umowy o przejęcie długu
2.2. Oznaczenie przejmowanego długu
2.3. Zgoda na przejęcie długu
2.3.1. Forma zgody na przejęcie długu
2.3.2. Termin wyrażenia zgody na przejęcie długu
2.3.3. Odmowa wyrażenia zgody na przejęcie długu
2.3.4. Przejęcie długu w przypadku zobowiązań solidarnych
3. Skutki przejęcia długu
3.1. Sytuacja prawna osoby przejmującej dług
3.2. Zabezpieczenia


Rozdział 16. Przelew wierzytelności (cesja) na zabezpieczenie (art. 509–517 k.c.)
1. Pojęcie przelewu wierzytelności na zabezpieczenie
2. Przedmiot przelewu wierzytelności
2.1. Wierzytelności zbywalne
2.1.1. Wierzytelności mogące stanowić przedmiot przelewu
2.1.2. Analiza wierzytelności
2.1.3. Przelew całości lub części wierzytelności
2.1.3.1. Przelew określonej części wierzytelności
2.1.3.2. Przelew wierzytelności okresowej
2.1.3.3. Przelew wierzytelności do określonej wysokości
2.1.4. Przelew wierzytelności przyszłych
2.1.4.1. Dopuszczalność przelewu wierzytelności przyszłych
2.1.4.2. Przelew części wierzytelności przyszłej
2.1.5. Wierzytelności z umów wzajemnych
2.1.6. Przelew wierzytelności niewymagalnych i wymagalnych
2.2. Wierzytelności niezbywalne
2.2.1. Pojęcie wierzytelności niezbywalnej
2.2.2. Wierzytelności niezbywalne na mocy ustawy
2.2.2.1. Zasada zbywalności wierzytelności
2.2.2.2. Wierzytelności cywilnoprawne
2.2.2.3. Wierzytelności publicznoprawne
2.2.3. Wierzytelności niezbywalne ze względu na właściwość zobowiązania
2.2.4. Wierzytelności niezbywalne na mocy postanowień umowy (pactum de non cedendo)
2.2.4.1. Wykluczenie przelewu wierzytelności
2.2.4.2. Ograniczenie przelewu wierzytelności
2.3. Zakres przelewu wierzytelności
3. Rodzaje przelewu na zabezpieczenie
3.1. Podział przelewu na zabezpieczenie
3.2. Przelew globalny
4. Forma umowy przelewu wierzytelności
5. Strony i uczestnicy umowy przelewu wierzytelności
5.1. Cedent
5.1.1. Określenie cedenta
5.1.2. Przelew wierzytelności przysługujących kilku wierzycielom
5.1.3. Zgoda małżonka cedenta na przelew wierzytelności
5.1.4. Pełnomocnictwo do dokonania przelewu wierzytelności
5.1.5. Przelew wierzytelności przysługujących małoletniemu
5.2. Cesjonariusz
5.3. Dłużnik wierzytelności
6. Treść umowy przelewu wierzytelności
6.1. Umowa przelewu zawarta pod warunkiem rozwiązującym
6.2. Umowa przelewu zawarta pod warunkiem zawieszającym
7. Zgoda dłużnika na przelew wierzytelności i zawiadomienie go o przelewie
7.1. Zgoda dłużnika wierzytelności na przelew wierzytelności
7.2. Zawiadomienie dłużnika wierzytelności o przelewie
7.2.1. Zawiadomienie o dokonaniu przelewu
7.2.2. Cesja cicha
8. Skutki przelewu wierzytelności
8.1. Wejście cesjonariusza w prawa wierzyciela
8.2. Zmiana umowy
8.3. Zakres odpowiedzialności cedenta
8.3.1. Odpowiedzialność za istnienie wierzytelności
8.3.2. Odpowiedzialność za wypłacalność dłużnika
8.4. Sytuacja dłużnika wierzytelności
8.4.1. Zobowiązanie do zapłaty
8.4.2. Wygaśnięcie zobowiązania dłużnika wierzytelności
8.4.3. Zarzuty dłużnika wierzytelności przeciwko cesjonariuszowi
8.5. Dochodzenie roszczeń od dłużnika wierzytelności
8.5.1. Dochodzenie roszczeń przez cesjonariusza
8.5.2. Dochodzenie roszczeń przez cedenta
8.5.3. Zajęcie wierzytelności przez wierzycieli cedenta
9. Cesja wierzytelności a postępowanie upadłościowe
10. Cesja wierzytelności a postępowanie restrukturyzacyjne
11. Niektóre rodzaje przelewu wierzytelności


Rozdział 17. Zobowiązanie do przelewu wierzytelności


Rozdział 18. Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomych
1. Pojęcie przewłaszczenia
1.1. Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie
1.2. Charakter prawny umowy przewłaszczenia
1.3. Przewłaszczenie pod warunkiem rozwiązującym
1.4. Przewłaszczenie pod warunkiem zawieszającym
1.5. Wierzytelność zabezpieczona przewłaszczeniem
1.6. Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie
2. Przewłaszczanie rzeczy ruchomych
2.1. Ogólne zasady
2.2. Wartość przedmiotu przewłaszczenia
2.3. Analiza przedmiotu przewłaszczenia
2.4. Przewłaszczenie rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości (art. 155, 156 oraz 710–719 k.c.)
2.5. Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku
2.6. Przewłaszczenie pojazdów mechanicznych
2.7. Przewłaszczenie zbioru rzeczy
2.8. Przewłaszczenie udziału we współwłasności rzeczy ruchomej
2.9. Przewłaszczenie rzeczy przyszłych
3. Rzeczy ruchome, które nie mogą być przewłaszczone
3.1. Rzeczy niezbywalne
3.2. Części składowe oraz przynależności nieruchomości i rzeczy ruchomych
3.2.1. Część składowa
3.2.2. Przynależność
3.2.3. Przynależność nieruchomości
3.3. Rezerwy strategiczne
3.4. Rzeczy, których własność zastrzegł sobie sprzedawca
3.5. Rzeczy oddane w leasing
3.6. Zastrzeżone prawo pierwokupu
4. Rzeczy ruchome, których przewłaszczenie jest ograniczone
4.1. Przewłaszczanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
4.2. Przewłaszczenie rzeczy stanowiącej własność małoletniego
4.3. Przewłaszczenie rzeczy stanowiącej składnik majątku wspólnego małżonków
5. Strony i uczestnicy umowy przewłaszczenia
5.1. Przewłaszczający
5.1.1. Osoba mogąca rzecz przewłaszczyć
5.1.2. Pełnomocnictwo do przewłaszczenia
5.1.3. Przewłaszczanie rzeczy przez osobę nieuprawnioną
5.1.4. Uprawnienia i obowiązki przewłaszczającego
5.1.5. Zakres odpowiedzialności przewłaszczającego
5.1.6. Osoba trzecia, u której znajduje się rzecz przewłaszczona
5.2. Podmiot, na który rzecz przewłaszczono
6. Forma i treść umowy przewłaszczenia
6.1. Forma umowy przewłaszczenia
6.2. Treść umowy przewłaszczenia
6.2.1. Elementy umowy przewłaszczenia
6.2.2. Określenie celu umowy
6.2.3. Oznaczenie wierzytelności
6.2.4. Oznaczenie i oznakowanie rzeczy przewłaszczonej oraz ewidencja zmian
6.2.5. Określenie tytułu prawnego przewłaszczającego do rzeczy
6.2.6. Określenie warunku, pod jakim dokonywane jest przewłaszczenie
6.2.6.1. Warunek rozwiązujący
6.2.6.2. Warunek zawieszający
6.2.6.3. Zobowiązanie do zwrotnego przeniesienia własności
6.2.6.4. Rzeczy przyszłe
6.2.7. Określenie praw przewłaszczającego
6.2.8. Określenie praw podmiotu, na który następuje przewłaszczenie
7. Przewłaszczenie a ubezpieczenie rzeczy przewłaszczonej
8. Zaspokojenie roszczeń wierzyciela z rzeczy przewłaszczonej
8.1. Tryb zaspokojenia roszczeń wierzyciela
8.2. Skutki przejęcia przedmiotu przewłaszczenia przez wierzyciela
9. Przewłaszczenie a zobowiązania przewłaszczającego wobec Skarbu Państwa
10. Przewłaszczenie a postępowanie upadłościowe
11. Przewłaszczenie a postępowanie restrukturyzacyjne
12. Przewłaszczenie a postępowanie egzekucyjne


Rozdział 19. Przyrzeczenie zawarcia umowy przewłaszczenia (art. 389–390 k.c.)


Rozdział 20. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej (art. 589–591 k.c.)


Rozdział 21. Zastaw zwykły (ogólny) na rzeczach ruchomych (art. 306–326 k.c.)
1. Definicja zastawu i jego cechy charakterystyczne
1.1. Pojęcie zastawu
1.2. Zastaw jako ograniczone prawo rzeczowe
1.3. Zastaw jako zabezpieczenie wierzytelności
1.4. Charakter prawny zastawu
1.4.1. Źródło powstania zastawu
1.4.2. Akcesoryjność zastawu
1.4.3. Szczegółowość zastawu
1.4.4. Prawo zaspokojenia z nieruchomości
1.4.5. Pierwszeństwo zastawnika
1.4.6. Skuteczność zastawu względem każdoczesnego właściciela rzeczy obciążonej
2. Wierzytelność zabezpieczona zastawem zwykłym
2.1. Wierzytelność zabezpieczona
2.2. Przelew wierzytelności zabezpieczonej zastawem zwykłym
3. Przedmiot zastawu zwykłego na rzeczach ruchomych
3.1. Ogólne zasady
3.1.1. Określenie przedmiotu zastawu zwykłego
3.1.2. Analiza przedmiotu zastawu zwykłego
3.2. Rzeczy ruchome, które nie mogą być zastawione
3.2.1. Rzeczy niezastawialne
3.2.2. Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne
3.2.3. Zastrzeżenie własności
3.3. Części składowe i przynależności
3.4. Rzeczy ruchome, których zastawianie jest ograniczone
3.4.1. Artykuł 230 k.s.h.
3.4.2. Ustanowienie zastawu na rzeczy stanowiącej składnik majątku wspólnego małżonków
3.4.3. Ustanowienie zastawu zwykłego na rzeczy stanowiącej własność małoletniego
4. Zakres obciążenia zastawem
4.1. Części składowe i przynależności
4.2. Pożytki
5. Pierwszeństwo zastawów
5.1. Zasada pierwszeństwa
5.2. Zmiana pierwszeństwa
6. Rozporządzanie przez zastawcę rzeczą zastawioną
6.1. Możliwość rozporządzania rzeczą zastawioną
6.2. Zmniejszenie wartości rzeczy zastawionej
6.3. Zbycie zastawionej rzeczy
7. Strony i uczestnicy umowy zastawu
7.1. Zastawca
7.1.1. Osoba mogąca ustanowić zastaw zwykły
7.1.2. Pełnomocnictwo do ustanowienia zastawu zwykłego
7.1.3. Ustanowienie zastawu zwykłego przez osobę nieuprawnioną
7.1.4. Uprawnienia zastawcy
7.1.5. Zakres zabezpieczenia zastawem
7.1.5.1. Zakres odpowiedzialności zastawcy
7.1.5.2. Zmiana zakresu zabezpieczenia zastawem
7.2. Zastawnik
7.3. Osoba trzecia, u której znajduje się rzecz zastawiona
7.3.1. Przechowawca
7.3.2. Przedsiębiorstwo składowe
7.4. Strony umowy zastawu zwykłego w przypadku kredytu udzielonego leasingodawcy
8. Forma i treść umowy zastawu zwykłego
8.1. Forma umowy zastawu
8.2. Treść umowy zastawu
9. Wykonanie przez zastawnika prawa zastawu zwykłego
9.1. Zaspokojenie roszczeń zastawnika z rzeczy obciążonej zastawem zwykłym
9.2. Zarzuty zastawcy
10. Wygaśnięcie zastawu zwykłego
11. Zastaw zwykły a upadłość
12. Zastaw zwykły a postępowanie restrukturyzacyjne
13. Zastaw zwykły a postępowanie egzekucyjne


Rozdział 22. Zastaw morski


Rozdział 23. Zastaw zwykły na prawach (art. 327–335 k.c.)
1. Zagadnienia wstępne
2. Przedmiot zastawu
2.1. Prawa, które mogą być zastawione
2.2. Pierwszeństwo zastawów
2.3. Rozporządzenie przez zastawcę zastawionym prawem
3. Strony i uczestnicy umowy zastawu
3.1. Zastawca
3.2. Zastawnik
3.3. Dłużnik wierzytelności obciążonej zastawem
3.4. Osoba trzecia, u której znajduje się dokument potwierdzający prawo
4. Ustanowienie zastawu na prawach
4.1. Zagadnienia ogólne
4.2. Umowa zastawu
4.2.1. Forma umowy zastawu na prawach
4.2.2. Treść umowy zastawu
4.3. Inne warunki niezbędne do ustanowienia zastawu
5. Uprawnienia zastawcy i zastawnika (art. 330–331 k.c.)
6. Zaspokojenie roszczeń zastawnika (art. 332–335 k.c.)
7. Niektóre rodzaje zastawu na prawach
8. Zastaw na prawach a upadłość
9. Zastaw na prawach a postępowanie egzekucyjne


Rozdział 24. Przyrzeczenie ustanowienia zastawu zwykłego (umowa przedwstępna)


Rozdział 25. Zastaw rejestrowy
1. Przepisy regulujące zastaw rejestrowy
2. Pojęcie zastawu rejestrowego
3. Wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym (art. 1, 3, 5 i 6 u.z.r.r.z.)
3.1. Wierzytelności, które mogą być zabezpieczone zastawem
3.2. Zabezpieczenie zastawem należności ubocznych (art. 6a u.z.r.r.z.)
3.3. Zabezpieczenie zastawem rejestrowym kilku wierzytelności
3.3.1. Zabezpieczenie zastawem rejestrowym kilku wierzytelności przysługujących temu samemu podmiotowi (art. 6 u.z.r.r.z.)
3.3.2. Zabezpieczenie zastawem rejestrowym kilku wierzytelności przysługujących różnym podmiotom (art. 4 ust. 1 i 2 u.z.r.r.z.)
3.3.3. Zabezpieczenie zastawem rejestrowym wierzytelności z tytułu dłużnych papierów wartościowych emitowanych w serii (art. 4 ust. 3 i 4 u.z.r.r.z. oraz art. 29 u.o.)
4. Przedmiot zastawu rejestrowego (art. 7–10 u.z.r.r.z.)
4.1. Określenie przedmiotu zastawu rejestrowego (art. 7 u.z.r.r.z.)
4.2. Rzeczy i prawa zastawialne
4.2.1. Rzeczy oznaczone co do tożsamości i co do gatunku
4.2.1.1. Rzeczy oznaczone co do tożsamości
4.2.1.2. Rzeczy oznaczone co do gatunku
4.2.1.3. Pojazdy mechaniczne
4.2.1.4. Rzeczy oddane w leasing
4.2.1.5. Rzeczy wyłączone z egzekucji
4.2.2. Prawa
4.2.2.1. Prawa na dobrach niematerialnych
4.2.2.2. Wierzytelności
4.2.2.3. Prawa z instrumentów fi nansowych
4.2.3. Zbiór rzeczy ruchomych lub praw (art. 7 ust. 2 pkt 3 u.z.r.r.z.)
4.2.4. Rzeczy lub prawa przyszłe
4.3. Rzeczy ruchome, które nie mogą być obciążone zastawem rejestrowym
4.3.1. Rzeczy ruchome i prawa niezastawialne
4.3.2. Części składowe oraz przynależności nieruchomości i rzeczy ruchomych
4.3.3. Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne
4.4. Rzeczy ruchome, których zastawianie jest ograniczone
4.4.1. Zastawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
4.4.2. Ustanowienie zastawu na rzeczy stanowiącej składnik majątku wspólnego małżonków
4.4.3. Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczy stanowiącej własność małoletniego
4.5. Zakres obciążenia zastawem
4.5.1. Części składowe i przynależności
4.5.2. Surogaty
4.5.3. Roszczenia o odszkodowanie
5. Zbieg obciążeń
5.1. Pierwszeństwo zastawów
5.2. Zmiana pierwszeństwa
6. Rozporządzanie rzeczą zastawioną
6.1. Przetwarzanie rzeczy obciążonej zastawem (art. 8 u.z.r.r.z.)
6.2. Rzecz obciążona zastawem rejestrowym jako część składowa nieruchomości (art. 9 u.z.r.r.z.)
6.3. Dalsze obciążanie lub zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego
7. Strony i uczestnicy umowy zastawniczej
7.1. Zastawca
7.1.1. Osoba mogąca ustanowić zastaw
7.1.2. Uprawnienia i obowiązki zastawcy
7.1.2.1. Prawa zastawcy
7.1.2.2. Prawo do korzystania z rzeczy (art. 11 u.z.r.r.z.)
7.1.3. Zakres odpowiedzialności zastawcy
7.2. Zastawnik
7.3. Osoba trzecia, u której znajduje się przedmiot zastawu rejestrowego
8. Ustanowienie zastawu rejestrowego
8.1. Zagadnienia wstępne
8.2. Umowa zastawnicza
8.2.1. Forma umowy zastawniczej
8.2.2. Treść umowy zastawniczej
8.2.2.1. Elementy obligatoryjne umowy zastawniczej
8.2.2.2. Zastawnik, zastawca oraz dłużnik, jeżeli nie jest on zastawcą
8.2.2.3. Przedmiot zastawu
8.2.2.4. Wierzytelność zabezpieczona zastawem
8.2.2.5. Fakultatywne elementy umowy zastawniczej
8.3. Dodatkowe wymagania przy zastawie rejestrowym na prawach
8.4. Wpis do rejestru zastawów
8.4.1. Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
8.4.2. Rejestr zastawów
8.4.3. Zabezpieczenie wierzytelności zastawnika do dnia wpisu zastawu do rejestru
8.5. Odnotowanie zastawu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu mechanicznego
8.6. Odnotowanie zastawu rejestrowego w innych rejestrach (art. 41a u.z.r.r.z.)
9. Zmiana treści zastawu rejestrowego
9.1. Wprowadzenie
9.2. Forma zmiany treści umowy zastawniczej
9.3. Rodzaje zmian treści zastawu
9.3.1. Zmiany przedmiotowe
9.3.1.1. Zmiana przedmiotu zastawu rejestrowego
9.3.1.2. Inne zmiany dotyczące przedmiotu zastawu rejestrowego
9.3.2. Zmiana dotycząca wierzytelności zabezpieczonej zastawem
9.3.3. Zmiana zastawnika (art. 17 u.z.r.r.z.)
9.3.3.1. Przeniesienie zastawu
9.3.3.2. Przeniesienie wierzytelności bez zastawu
9.3.3.3. Nabycie wierzytelności w drodze sukcesji uniwersalnej
9.3.3.4. Wstąpienie w prawa wierzyciela
9.3.3.5. Inne zmiany dotyczące zastawnika
9.3.4. Zmiana zastawcy
9.3.5. Zmiana dłużnika niebędącego zastawcą
9.3.6. Zmiana najwyższej sumy zabezpieczenia
10. Wygaśnięcie zastawu rejestrowego
10.1. Przyczyny wygaśnięcia zastawu
10.2. Wykreślenie zastawu rejestrowego
10.2.1. Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów (art. 19 u.z.r.r.z.)
10.2.2. Wykreślenie zastawu z dowodu rejestracyjnego pojazdu mechanicznego
10.3. Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego (art. 13 u.z.r.r.z.)
10.4. Zastaw po wygaśnięciu wierzytelności (art. 18 ust. 1 u.z.r.r.z.)
11. Zaspokojenie roszczeń zastawnika (art. 20–27 u.z.r.r.z.)
11.1. Tryb zaspokojenia roszczeń zastawnika
11.2. Egzekucja
11.3. Przejęcie na własność przedmiotu zastawu rejestrowego (art. 22 i 23 oraz 25 u.z.r.r.z.)
11.4. Sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego
11.5. Zaspokojenie z dochodu, jaki przynosi przedsiębiorstwo zastawcy (art. 27 u.z.r.r.z.)
12. Zastaw rejestrowy a postępowanie upadłościowe
13. Zastaw rejestrowy a postępowanie restrukturyzacyjne


Rozdział 26. Kaucja


Rozdział 27. Zabezpieczenie na rachunku bankowym
1. Blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym
1.1. Blokada na podstawie art. 50 pr. bank.
1.2. Blokada na podstawie art. 393 k.c.
2. Zastaw na wierzytelności z rachunku bankowego
2.1. Zastaw według kodeksu cywilnego
2.2. Zastaw rejestrowy
3. Zastaw na wierzytelności z rachunku oszczędnościowego – wkładów oszczędnościowych
3.1. Zastaw według kodeksu cywilnego
3.2. Zastaw rejestrowy
4. Przelew wierzytelności z rachunku bankowego
5. Przewłaszczenie lokaty pieniężnej na zabezpieczenie
6. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
7. Przeniesienie określonej kwoty na własność banku na podstawie art. 102 pr. bank. (kaucja)
8. Zwrot podatku VAT w całości lub w części na rachunek banku


Rozdział 28. Zabezpieczenie na akredytywie dokumentowej
1. Zastaw na wierzytelności z akredytywy dokumentowej
2. Przelew wierzytelności z akredytywy dokumentowej
Rozdział 29. Zabezpieczenie na umowie sprzedaży
1. Przelew wierzytelności z tytułu umowy sprzedaży
2. Zastaw na należności przysługującej ze sprzedaży towarów i usług
3. Zastaw na prawie do otrzymania rzeczy


Rozdział 30. Zabezpieczenie na umowie ubezpieczenia
1. Przelew wierzytelności
1.1. Wprowadzenie
1.2. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia majątkowego
1.3. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia AC i OC
1.3.1. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia AC
1.3.2. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia OC
2. Zabezpieczenie na umowie ubezpieczenia na życie
3. Ubezpieczenie kredytu
4. Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe realizowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółkę Akcyjną (KUKE)


Rozdział 31. Zabezpieczenie na prawach z zakresu własności przemysłowej
1. Zastaw na prawach z zakresu własności przemysłowej
1.1. Przedmiot zastawu
1.2. Ustanowienie zastawu
1.3. Wygaśnięcie zastawu
2. Umowa licencyjna
3. Umowa przeniesienia praw do tzw. know -how


Rozdział 32. Zabezpieczenie na jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i na certyfikatach inwestycyjnych
1. Wprowadzenie
2. Pełnomocnictwo do odprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym
3. Zastaw na jednostkach uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego (art. 83 u.f.i.)
4. Zastaw na certyfi katach inwestycyjnych


Rozdział 33. Zabezpieczenie na bankowych papierach wartościowych
1. Bankowe papiery wartościowe
2. Zastaw
3. Kaucja
4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie


Rozdział 34. Zabezpieczenia na obligacjach
1. Zastaw
1.1. Ogólne zasady ustanawiania zastawu na obligacjach
1.2. Zastaw na obligacjach wyemitowanych przez bank – zastawnika
2. Przewłaszczenie


Rozdział 35. Zabezpieczenie na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 180–182 k.s.h.)
1. Zastaw na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
1.1. Ograniczenia w obciążaniu udziału
1.2. Ustanowienie zastawu na udziałach
1.3. Umowa zastawu na udziałach
1.4. Wykonywanie przez zastawnika prawa głosu
1.5. Zaspokojenie roszczeń zastawnika
2. Zastaw na dywidendach
3. Przewłaszczenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością


Rozdział 36. Zabezpieczenie na akcjach niebędących przedmiotem obrotu na giełdzie
1. Wprowadzenie
2. Zastaw na akcjach na okaziciela
2.1. Zastaw na akcjach imiennych
2.2. Treść umowy zastawu
2.3. Skutki ustanowienia zastawu
2.4. Zaspokojenie roszczeń wierzyciela – zastawnika
2.5. Zastaw na dywidendach
2.6. Zastaw na prawie poboru akcji
2.7. Przewłaszczenie akcji


Rozdział 37. Zabezpieczenie na instrumentach finansowych
1. Zagadnienia wstępne
1.1. Przedmiot zabezpieczenia
1.2. Podmiot ustanawiający zabezpieczenie
1.3. Podmiot podejmujący czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia
1.4. Rodzaje zabezpieczeń na instrumentach finansowych
2. Blokada instrumentów fi nansowych (§ 109–117 r.t.w.p.f.)
3. Zastaw na instrumentach fi nansowych (§ 118–129 r.t.w.p.f.)
3.1. Zasady ustanawiania zastawu
3.2. Szczególne zasady dotyczące zastawu na akcjach spółki publicznej
3.3. Zaspokojenie roszczeń z zabezpieczenia na instrumentach finansowych
4. Przewłaszczenie instrumentów fi nansowych
5. Ustanawianie zabezpieczeń spłaty udzielonych kredytów i pożyczek a forma tego zabezpieczenia (§ 100–103 r.t.w.p.f.)


Rozdział 38. Zabezpieczenia finansowe
1. Pojęcie zabezpieczenia finansowego
2. Wierzytelności zabezpieczane zabezpieczeniem finansowym
3. Podmiot ustanawiający lub przyjmujący zabezpieczenie oraz dłużnik z wierzytelności fi nansowej
4. Przedmiot zabezpieczenia finansowego
5. Sposób zabezpieczenia finansowego
5.1. Rodzaje zabezpieczeń finansowych
5.2. Przeniesienie praw
5.3. Zastaw finansowy
5.4. Blokada finansowa
6. Ustanowienie zabezpieczenia finansowego
6.1. Forma ustanowienia zabezpieczenia finansowego
6.2. Treść umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego (art. 5 u.z.f.)
6.3. Odnotowanie zabezpieczenia fi ansowego
7. Tryb i warunki postępowania firmy inwestycyjnej lub banku powierniczego przy ustanawianiu zabezpieczenia finansowego na maklerskich instrumentach fi nansowych
8. Prawo i obowiązki stron umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego
8.1. Prawo użycia przedmiotu zabezpieczenia finansowego przez zastawnika
8.2. Prawo zastępowania składników zabezpieczenia fi nansowego
8.3. Prawo do pożytków (§ 132 i 129 r.t.w.p.f.)
9. Zaspokajanie roszczeń przyjmującego zabezpieczenie z zabezpieczenia finansowego
9.1. Sposoby zaspokojenia roszczeń przyjmującego zabezpieczenie
9.2. Zawiadomienie o wygaśnięciu roszczenia o zwrot przedmiotu zabezpieczenia
9.3. Przejęcie przez zastawnika przedmiotu zabezpieczenia (art. 11 u.z.f.)
9.4. Potrącenie (art. 10 ust. 1 u.z.f.)
9.5. Kompensata (art. 3 pkt 3, art. 4 i 10 u.z.f.)
9.6. Spełnienie świadczenia na rzecz przyjmującego zabezpieczenie
9.7. Odkupienie jednostek uczestnictwa
9.8. Tryb i warunki postępowania fi rmy inwestycyjnej lub banku powierniczego przy realizacji zabezpieczenia wierzytelności na maklerskich instrumentach fi nansowych
9.8.1. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych blokadą finansową (§ 134–135 r.t.w.p.f.)
9.8.2. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych zastawem finansowym (§ 141– 142 r.t.w.p.f.)
10. Zabezpieczenie fi nansowe a postępowanie upadłościowe
11. Wygaśnięcie zabezpieczenia fi nansowego


Rozdział 39. Hipoteka
1. Definicja hipoteki i jej cechy charakterystyczne
1.1. Pojęcie hipoteki
1.2. Hipoteka jako ograniczone prawo rzeczowe
1.3. Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności
2. Charakter prawny hipoteki
2.1. Źródło powstania hipoteki
2.2. Akcesoryjność hipoteki
2.3. Szczegółowość hipoteki
2.4. Niepodzielność hipoteki
2.5. Prawo zaspokojenia z nieruchomości
2.6. Skuteczność hipoteki względem każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej
2.7. Pierwszeństwo wierzyciela hipotecznego
2.8. Jawność hipoteki
3. Wierzytelność hipoteczna (art. 68 u.k.w.h.)
3.1. Wierzytelności, które mogą być zabezpieczone hipoteką
3.2. Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności
3.2.1. Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności przysługujących temu samemu podmiotowi (art. 68 1 u.k.w.h.)
3.2.1.1. Zakres zabezpieczenia kilku wierzytelności (art. 68 1 ust. 1–2 u.k.w.h.)
3.2.1.2. Zabezpieczenie hipoteką wierzytelności z weksla in blanco
3.2.1.3. Zabezpieczenie hipoteką wierzytelności z umowy ramowej
3.2.1.4. Podział hipoteki (art. 68 1 ust. 3 u.k.w.h.)
3.2.1.5. Połączenie hipotek
3.2.2. Zabezpieczenie hipoteką kilku wierzytelności przysługujących różnym podmiotom
3.2.2.1. Zabezpieczenie wierzytelności konsorcjum
3.2.2.2. Zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy
3.3. Suma hipoteki
3.4. Waluta hipoteki
4. Przedmiot hipoteki
4.1. Określenie przedmiotu hipoteki
4.2. Nieruchomość
4.2.1. Pojęcie nieruchomości
4.2.2. Nieruchomość gruntowa
4.2.3. Nieruchomość budynkowa
4.2.4. Nieruchomość lokalowa
4.3. Ułamkowa część nieruchomości
4.4. Użytkowanie wieczyste
4.5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
4.6. Nieruchomość spółdzielni
4.7. Wierzytelność hipoteczna (subintabulat)
4.8. Hipoteka na kilku nieruchomościach (art. 76 u.k.w.h.)
4.8.1. Obciążenie hipoteką kilku nieruchomości
4.8.2. Hipoteka łączna powstała z mocy prawa (hipoteka łączna ex lege) (art. 76 ust. 1 i 2 u.k.w.h.)
4.8.3. Hipoteka łączna umowna (art. 76 ust. 3 u.k.w.h.)
4.8.3.1. Charakter prawny hipoteki łącznej umownej
4.8.3.2. Przekształcenie hipoteki pojedynczej w hipotekę łączną
4.8.3.3. Rozszerzenie przedmiotu hipoteki łącznej
4.8.3.4. „Zamiana przedmiotu" hipoteki łącznej
4.8.3.5. Podział hipoteki łącznej umownej
4.8.4. Podział nieruchomości zabudowanej (art. 76 ust. 4 u.k.w.h.)
4.8.5. Hipoteka w przypadku zniesienia współwłasności w częściach ułamkowych (art. 76 ust. 1 1 –1 4 u.k.w.h.)
4.8.6. Hipoteka podzielona pomiędzy kilka nieruchomości (repartycja hipoteki)
4.9. Połączenie nieruchomości obciążonych hipoteką (art. 21–22 u.k.w.h.)
4.10. Ekspektatywa
5. Części składowe nieruchomości
5.1. Pojęcie części składowej nieruchomości
5.2. Części składowe nieruchomości gruntowych
5.3. Części składowe nieruchomości lokalowych
6. Przynależności
7. Roszczenie właściciela o czynsz najmu lub dzierżawy
8. Rozporządzenie przez właściciela obciążoną nieruchomością
9. Ustanowienie hipoteki
9.1. Forma ustanowienia hipoteki
9.1.1. Wymagania co do formy
9.1.2. Ustanowienie hipoteki w formie aktu notarialnego
9.1.3. Ustanowienie hipoteki bankowej i na rzecz SKOK
9.1.3.1. Hipoteka bankowa
9.1.3.2. Hipoteka na rzecz SKOK
9.2. Strony umowy o ustanowienie hipoteki
9.2.1. Właściciel nieruchomości
9.2.1.1. Zasady ogólne
9.2.1.2. Współwłaściciele nieruchomości
9.2.1.3. Małoletni właściciel nieruchomości
9.2.1.4. Jednostka samorządu terytorialnego
9.2.1.5. Kościelne osoby prawne
9.2.1.6. Pełnomocnik
9.2.2. Wierzyciel hipoteczny
10. Rodzaje hipoteki umownej
10.1. Wprowadzenie
10.2. Hipoteka zwykła
10.3. Hipoteka kaucyjna
11. Powstanie hipoteki
11.1. Treść księgi wieczystej
11.1.1. Działy księgi wieczystej
11.1.2. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
11.2. Ewidencja gruntów i budynków
11.3. Wniosek o wpis hipoteki
11.3.1. Forma i treść wniosku
11.3.2. Dokumenty dołączane do wniosku o wpis hipoteki umownej
11.3.3. Wpis hipoteki do księgi wieczystej
11.3.4. Treść wpisu w księdze wieczystej (§ 52–53 r.z.p.k.w.)
11.3.5. Powstanie hipoteki a ustanowienie hipoteki
11.3.6. Środki odwoławcze od orzeczeń sądu
11.3.7. Niezgodność treści księgi wieczystej
12. Pierwszeństwo praw ciążących na nieruchomości
12.1. Pojęcie pierwszeństwa (art. 249 k.c.)
12.2. Pierwszeństwo hipotek (art. 249 k.c. i art. 12 u.k.w.h.)
12.3. Zastrzeżenie pierwszeństwa hipotek (art. 13 u.k.w.h.)
12.4. Zmiana pierwszeństwa (art. 250 k.c.)
12.5. Ujawnienie pierwszeństwa w księdze wieczystej
13. Zmiana treści hipoteki umownej i wierzytelności hipotecznej
13.1. Wprowadzenie
13.2. Zmiana treści wierzytelności zabezpieczonej hipoteką „nową" oraz kaucyjną
13.2.1. Dłużnik hipoteczny będący dłużnikiem osobistym
13.2.2. Dłużnik hipoteczny niebędący dłużnikiem osobistym
13.3. Zmiana treści wierzytelności zabezpieczonej hipoteką zwykłą
13.4. Zmiana treści hipoteki (art. 248 k.c.)
13.5. Zastąpienie zabezpieczonej wierzytelności inną wierzytelnością (art. 68 3 u.k.w.h.)
13.6. Zmiana przedmiotu hipoteki łącznej
13.7. Zmiana wierzyciela
13.7.1. Przeniesienie wierzytelności hipotecznej (art. 79–83 1 u.k.w.h.)
13.7.2. Wstąpienie w prawa wierzyciela (art. 518 k.c.)
14. Ochrona hipoteki
15. Ubezpieczenie nieruchomości obciążonej hipoteką
16. Wygaśnięcie hipoteki (art. 94–101 u.k.w.h.)
16.1. Przyczyny wygaśnięcia hipoteki
16.1.1. Zasady ogólne
16.1.2. Zrzeczenie się hipoteki (art. 246 k.c.)
16.1.3. Skutki wygaśnięcia hipoteki
16.2. Obowiązki wierzyciela po wygaśnięciu hipoteki (art. 100 u.k.w.h.)
16.2.1. Spłata długu przez dłużnika głównego
16.2.2. Spłata długu przez inną osobę niż dłużnik główny
16.3. Wykreślenie hipoteki
16.3.1. Wniosek o wykreślenie hipoteki
16.3.2. Dokumenty dołączane do wniosku o wykreślenie hipoteki
16.3.3. Wykreślenie hipoteki ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności z weksla in blanco
17. Opróżnione miejsce hipoteczne
17.1. Powstanie opróżnionego miejsca hipotecznego
17.2. Przyczyny powstania opróżnionego miejsca hipotecznego
17.3. Przyczyny powstania opróżnionego miejsca hipotecznego w części
17.4. Sposoby rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym (art. 101 1 ust. 1 zdanie drugie u.k.w.h.)
17.5. Granice rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym (art. 101 1 ust. 1 zdanie pierwsze u.k.w.h.)
17.6. Wpis hipoteki lub przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne
17.6.1. Forma dokumentu będącego podstawą wpisu
17.6.2. Wpis do księgi wieczystej (art. 101 4 ust. 1 u.k.w.h.)
17.6.3. Uprawnienie właściciela nieruchomości do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym (art. 101 4 u.k.w.h.)
17.7. Roszczenie wierzyciela hipotecznego o przeniesienie jego hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne (art. 101 9 u.k.w.h.)
17.8. Niedopuszczalne zastrzeżenie (art. 101 8 u.k.w.h.)
18. Hipoteka przymusowa (art. 109–111 1 u.k.w.h.)
19. Hipoteka a egzekucja z nieruchomości
19.1. Obciążenie nieruchomości hipoteką po jej zajęciu
19.2. Zaspokojenie roszczeń wierzyciela z nieruchomości obciążonej hipoteką
20. Hipoteka a postępowanie upadłościowe
21. Hipoteka a postępowanie restrukturyzacyjne


Rozdział 40. Roszczenie o ustanowienie hipoteki


Rozdział 41. Przeniesienie własności nieruchomości (przewłaszczenie nieruchomości) (art. 155–159 k.c.)


Rozdział 42. Przyrzeczenie przeniesienia własności nieruchomości (umowa przedwstępna) (art. 389 i 390 k.c.)


Rozdział 43. Zastaw na statkach (art. 76–89 k.m.)
1. Hipoteka morska
2. Zastaw morski
Rozdział 44. Zastaw ustawowy (art. 326 k.c.)
Rozdział 45. Zastaw skarbowy (art. 41–46i o.p.)
Rozdział 46. Hipoteka przymusowa Skarbu Państwa (art. 34, 35, 38 i 39 o.p.)
Rozdział 47. Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji
1. Wprowadzenie
2. Artykuł 777 § 1 pkt 4 k.p.c.
3. Artykuł 777 § 1 pkt 5 k.p.c.
4. Artykuł 777 § 1 pkt 6 k.p.c.

Część II
Wzory umów i innych dokumentów
Rozdział 1. Weksel własny in blanco
1. Deklaracja wystawcy do weksla własnego in blanco
2. Przykłady weksli własnych in blanco
3. Deklaracja wystawcy i poręczyciela wekslowego do weksla własnego in blanco
4. Przykład weksla własnego in blanco poręczonego
5. Aneks do deklaracji do weksla in blanco
6. Deklaracja na zabezpieczenie aneksu
7. Porozumienie do weksla in blanco


Rozdział 2. Poręczenie
1. Poręczenie za dług istniejący
2. Poręczenie za dług przyszły


Rozdział 3. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa


Rozdział 4. Przelew wierzytelności (cesja)
1. Przelew wierzytelności pod warunkiem rozwiązującym
2. Przelew wierzytelności pod warunkiem zawieszającym
3. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia
4. Przelew wierzytelności z rachunku bankowego


Rozdział 5. Przystąpienie do długu


Rozdział 6. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych
1. Zastaw rejestrowy oznaczony na rzeczach oznaczonych co do tożsamości
2. Zastaw rejestrowy na pojeździe mechanicznym
3. Zastaw rejestrowy oznaczony na rzeczach co do gatunku


Rozdział 7. Zastaw zwykły na rzeczach ruchomych


Rozdział 8. Zastaw na prawach
1. Zastaw rejestrowy
2. Zastaw zwykły
2.1. Zastaw na wierzytelności z rachunku bankowego
2.1.1. Zastaw na wierzytelności z rachunku bankowego lokaty terminowej
2.1.2. Zastaw na wierzytelności z rachunku bankowego lokaty terminowej prowadzonego przez zastawnika
2.1.3. Zastaw na wierzytelności z rachunku bankowego bieżącego
2.1.4. Zastaw na wierzytelności z rachunku bankowego bieżącego prowadzonego przez zastawnika
2.2. Zastaw na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością


Rozdział 9. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
1. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym bieżącym
2. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym terminowym


Rozdział 10. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
1. Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości pod warunkiem rozwiązującym
2. Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku
3. Przewłaszczenie pod warunkiem zawieszającym
4. Przewłaszczenie rzeczy przyszłych


Rozdział 11. Hipoteka
1. Ustanowienie hipoteki
1.1. Ustanowienie hipoteki w formie aktu notarialnego
1.2. Ustanowienie hipoteki bankowej
1.2.1. Oświadczenie właściciela nieruchomości
1.2.2. Oświadczenie banku
1.3. Ustanowienie hipoteki na rzecz SKOK
2. Ustanowienie hipoteki łącznej
3. Poparcie wniosku o wpis hipoteki
4. Zmiana treści hipoteki
4.1. Zmiana treści hipoteki ustanowionej w formie aktu notarialnego
4.2. Zmiana treści hipoteki bankowej
4.2.1. Oświadczenie właściciela nieruchomości o zmianie treści hipoteki
4.2.2. Oświadczenie banku o zmianie treści hipoteki
5. Wygaśnięcie hipoteki
5.1. Zrzeczenie się hipoteki
5.1.1. Zrzeczenie się hipoteki w całości
5.1.2. Zrzeczenie się hipoteki w części
5.2. Zezwolenie na wykreślenie hipoteki
5.2.1. Spłata zobowiązania przez głównego dłużnika
5.2.2. Spłata zobowiązania przez osobę trzecią


Część III. Bibliografia i orzecznictwo
1. Ogólne
1.1. Różne
1.2. Nadzabezpieczenie
1.3. Podmioty prawa
1.4. Podpis
1.5. Pełnomocnictwo
1.6. Zmiana stron umowy
2. Weksel in blanco i czek in blanco
2.1. Ogólne
2.2. Elementy weksla in blanco
2.2.1. Wystawca weksla
2.2.2. Remitent
2.2.3. Oznaczenie terminu płatności
2.2.4. Suma wekslowa
2.2.5. Miejsce i data wystawienia
2.2.6. Przyrzeczenie zapłaty
2.2.7. Klauzule wekslowe
2.3. Deklaracja wekslowa
2.4. Uzupełnienie weksla in blanco
2.5. Przeniesienie weksla in blanco
2.6. Przedawnienie i wygaśnięcie roszczeń z weksla
2.7. Zarzuty wekslowe
3. Poręczenie wekslowe
4. Poręczenie
4.1. Ogólnie
4.2. Poręczenie za dług przyszły
4.3. Zakres odpowiedzialności poręczyciela
4.4. Powiadomienie o opóźnieniu dłużnika
4.5. Udzielanie poręczeń przez gminy
4.6. Wejście poręczyciela w prawa zaspokojonego wierzyciela (art. 518 k.c.)
4.7. Poręczenie a upadłość i układ
5. Gwarancje bankowe
6. Przelew wierzytelności – cesja
6.1. Istota przelewu
6.2. Wierzytelności niezbywalne – zakaz i ograniczenie cesji
6.3. Przelew wierzytelności przyszłej
6.4. Przelew wierzytelności szczególnego rodzaju
6.4.1. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia
6.4.2. Przelew wierzytelności z umowy rachunku bankowego
6.4.3. Zakaz obrotu wierzytelnościami wynikającymi z zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
6.5. Forma umowy przelewu
6.6. Skutki przelewu
6.6.1. Nabycie wierzytelności
6.6.2. Zmiana umowy po przelewie
6.6.3. Egzekucja po przelewie
6.7. Zawiadomienie o przelewie
6.8. Zarzuty dłużnika przeciwko cesjonariuszowi
6.9. Odpowiedzialność cedenta
7. Przystąpienie do długu
8. Zastaw
8.1. Zastaw zwykły na rzeczach ruchomych
8.2. Zastaw rejestrowy
8.3. Części składowe i przynależności rzeczy ruchomych
8.4. Zastaw na prawach (zwykły i rejestrowy)
9. Przewłaszczenie
9.1. Przewłaszczenie rzeczy ruchomych
9.2. Części składowe i przynależności ruchomości
9.3. Przewłaszczenie nieruchomości
9.4. Przewłaszczenie praw
9.4.1. Przewłaszczenie udziałów
9.4.2. Przewłaszczenie lokaty pieniężnej
10. Umowa przedwstępna
11. Ubezpieczenie
12. Hipoteka
12.1. Przedmiot hipoteki
12.1.1. Pojęcie nieruchomości
12.1.2. Części składowe i przynależności
12.1.2.1. Części składowe
12.1.2.2. Przynależności
12.2. Księgi wieczyste
12.3. Postępowanie wieczystoksięgowe
12.4. Hipoteka umowna
12.4.1. Hipoteka na nieruchomości
12.4.2. Hipoteka zwykła i kaucyjna
12.4.3. Hipoteka łączna
12.4.4. Hipoteka na ułamkowej części nieruchomości
12.4.5. Hipoteka na użytkowaniu wieczystym
12.4.6. Hipoteka bankowa
12.4.7. Zabezpieczenie kilku wierzytelności
12.4.7.1. Ogólnie
12.4.7.2. Zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy
12.4.8. Nadmierność hipoteki
12.4.9. Artykuł 10 u.k.w.h.
12.4.10. Zmiana treści hipoteki
12.4.11. Wygaśnięcie hipoteki
12.4.12. Opróżnione miejsce hipoteczne
12.5. Hipoteka przymusowa
13. Akt notarialny
14. Akredytywa zabezpieczająca
15. Zabezpieczenia fi nansowe
16. Oświadczenie patronackie